Ridläger 2021

Här kan du anmäla dig direkt via ett formulär.
Har du frågor så maila: lillhagen@ridcenter.se
Anmälningsavgift 450:- erlägges i samband med anmälan till Bg 744-1165
Resterande betalning oss tillhanda senast då lägret börjar.

FULLT

FULLT


FULLT


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betalning: Anmälan registreras då anmälningsavgift 450:- insättes på bankgiro 5271-0241
Resterande avgift betalas senast då lägret börjar.
Regler för avbokning:
1. Vid eventuell avbokning före 15 mars, återbetalas halva anmälningsavgiften.
2. Sker återbud senare än ovan men före 1 juni, är anmälningsavgiften förverkad.
3. Vid avbokning senare än 1 juni krävs läkarintyg, som styrker förhinder att deltaga i läger. I annat fall skall hela lägeravgiften erläggas.
4. Vid avbokning gäller dock -oberoende av tidpunkt - att jag äger rätt överlåta lägerplatsen på annan likvärdig elev. Betalningsskyldigheten övergår till den nya eleven när ny anmälningssedel undertecknats och tillsänts arrangören.
5. Avbryter elev p.g.a. sjukdom eller annan orsak - som arrangören ej är ansvarig för återbetalas 20 procent av dagskostnaden per icke utnyttjad lägerdag = matpengar.
6. Skulle oförutsedda händelser inträffa, som gör att arrangören inte kan fullgöra sina åligganden återbetalas inbetald avgift i sin helhet eller med summan som återstår vid ett eventuellt avbrutet läger.